Interpelacja z dnia 2017-05-17 : Poprawy bezpieczeństwa na ul.Potrzask

Dotyczy: budowy chodnika dla pieszych na ul. Potrzask, lub montażu wysepek spowalniających

Po raz kolejny zwracam się z apelem o zainteresowanie problemem braku chodnika przy ulicy Potrzask. Jest to problem niezwykle naglący. W środę zaledwie tydzień temu, na tej ulicy, pod kołami samochodu zginęła mieszkanka naszego miasta.

Ulica Potrzask staje się coraz bardziej ruchliwym ciągiem komunikacyjnym , co pociąga za sobą coraz większe niebezpieczeństwo dla pieszych użytkowników ruchu drogowego, w szczególności dzieci pokonujących codziennie swoją drogę do pobliskiego przedszkola. Można zaryzykować stwierdzenie, iż jest to jedna z najbardziej niebezpiecznych dróg w rejonie Bieżanowa, a nadal nie ma na niej chodnika. Są za to szykany, które mogą przyczynić się do kolejnej tragedii. Już w tydzień od ich zamontowania obie były uszkodzone, z powodu nadmiernej prędkości, z którą poruszały się pojazdy, co skutkowało wjeżdżaniem w szykany. Droga, która była niegdyś drogą osiedlową, stałą się niemalże autostradą. Kierowcy jadący w stronę Wieliczki skracają sobie tędy trasę. Od strony autostrady jest długa prosta, na której auta rozpędzają się do znacznie większych prędkości, niż obowiązujące, a z drugiej strony łuk, na którym ledwo mijają się samochody. W takiej sytuacji dla pieszych nie ma już miejsca na poboczu.

Dodać trzeba, że mieszkańcy od wielu lat bezskutecznie walczą o poprawę bezpieczeństwa pieszych w powyższym rejonie. Oprócz budowy chodnika w przyszłości, może warto też rozważyć zmianę istniejących szykan na progi spowalniające.

W związku z powyższym zwracam się z wnioskiem o dogłębną analizę przedstawionego problemu i podjęcie niezbędnych działań w sprawie.

Z poważaniem

Aleksandra Dziedzic

Odpowiedź na interpelacje

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Potrzask, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 17 maja 2017 i\, uprzejmie informuję.

Budowa chodnika w ul. Potrzak wymaga przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, tj. opracowania projektu wraz z niezbędnym pozyskaniem uzgodnień obejmujących również odwodnienie drogi oraz wykonanie robót budowlanych. Konieczne jest więc zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie kompleksowej przebudowy/rozbudowy ul. Potrzask wraz z zapewnieniem prawidłowych warunków odwodnienia poprzez budowę kanalizacji opadowej.

W ubiegłym roku, realizując procedurę planowania i monitorowania inwestycji Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie złożył wniosek celem umieszczenia w budżecie Miasta na 2017 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej - Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadania obejmującego swym zakresem przebudowę/rozbudowę ul. Potrzask na odcinku od ul. Sucharskiego do autostrady A4 (na lata 2017-2020).

W związku z ograniczonymi środkami finansowymi, w przyjętym uchwalą nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. budżecie Miasta na 2017 r. oraz w WPF - WPI zadanie, które umożliwiałoby opracowanie dokumentacji projektowej, pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i wykonanie robót budowlanych nie zostało jednak uwzględnione.

Przedmiotowe zadanie ponownie umieszczone zostanie na liście rankingowej inwestycji wnioskowanych do budżetu Miasta na 2018 r. oraz do WPF - WPI na lata kolejne, nie jest jednak jednoznaczne z wprowadzeniem zadania do budżetu Miasta oraz do WPF - WPI i tym samym zabezpieczeniem środków finansowych niezbędnych do jego realizacji, gdyż ostateczna decyzja w tej sprawie należeć będzie do Rady Miasta Krakowa.

Niezależnie od powyższego informuję, że na odcinku przedmiotowej drogi, począwszy od posesji nr 71 w kierunku południowym istnieją obustronne chodniki. Pismem znak IZ.6110.2.10227.2015 z dnia 14 października 2015 r. został zatwierdzony projekt zmian docelowej organizacji ruchu uwzględniający montaż w jezdni ul. Potrzask szykan między posesją nr 67 a 71, mających na celu spowolnienie ruchu na odcinku prostym przedmiotowej ulicy. Ich montaż odbył się 6 grudnia 2015 r.

W kwestii wymiany przedmiotowych szykan na progi zwalniające informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (z późn. zm.), progi zwalniające nie mogą być umieszczane dalej niż 60 nr od miejsca lub obiektu wymuszającego zmniejszenie prędkości pojazdów, np. skrzyżowania ulic lub dróg, wymagających zmiany kierunku ruchu co najmniej o 70°. Przedmiotowy prosty odcinek ul. Potrzask ma długość ponad 300 m. Biorąc pod uwagę powyższe, zmiana stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Potrzask w sposób wskazany w interpelacji nie jest możliwa.

Ewentualny montaż dodatkowych elementów spowalniających ruch w ul. Potrzask powinien zostać przeanalizowany przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów, która powinna podjąć stosowną uchwałę w tej sprawie. Z uwagi na istniejące okoliczności, to jest wzrost hałasu i drgań spowodowanych przejazdem przez progi samochodów, Rada Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim powinna przeprowadzić konsultacje społeczne mające na celu powiadomienie mieszkańców ul. Potrzask o proponowanym rozwiązaniu oraz negatywnych skutkach zamontowania progów zwalniających, jak również uzyskać zgodę mieszkańców, których posesje będą bezpośrednio przylegać do przestrzeni znajdującej się w obszarze oddziaływania progów. Zgoda ta powinna zostać dołączona do ww. uchwały.