Blog - 18 Październik 2018

Aleksandra Dziedzic

Ochrona terenu ogródków działkowych w dzielnicy XII, ul. Drożdżowa, przed dziką zabudową deweloperską

- decyzją z dnia 2 czerwca 2016 r. ustalono warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących i bliźniaczych z wbudowanymi garażami, zagospodarowaniem terenu, (...) wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną"

- odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie od powyższej decyzji wniosło Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody oraz Związek Działkowców - Okręg Małopolski w Krakowie. Jednak na skutek działań strony prezydenckiej sprawa utknęła w SKO.

- podjęłam liczne interwencje w w/w sprawie. Zgodnie bowiem z Art. 76 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, stowarzyszenie prowadzące ogród działkowy spełnia przesłanki obligujące prezydenta do wydania decyzji stwierdzającej nabycie przez nich prawa użytkowania nieruchomości. Prezydent jednak takiej decyzji nie wydał, zasłaniając się rozstrzygnięciem Wojewody Małopolskiego z dnia 7 maja 2014 r. stwierdzającą nabycie użytkowania wieczystego terenu tych ogródków działkowych, z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 r. przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego Polmos.

- czerwiec 2018 r.: Udało się wspólnie ze Związkiem Działkowców doprowadzić, by w planie zagospodarowania przestrzennego "Stary Bieżanów" wpisano istniejące Rodzinne Ogrody Działkowe do utrzymania w formie zieleni urządzonej.